GrD E>tas metalui HSS PRO 0,8 x 8/30 mm

2,22

Compare

Product Description

Tvirtumas ir tikslumas profesionaliam darbui. Naujasis grD E>tas HSS PRO – pramonD s poreikius atitinkantis spiralinis grD E>tas, kuriam bE+dingos aukE!D
iausios eksploatacinD s charakteristikos ir ilgas tarnavimo laikas. Skirtas D/vairaus plieno, plieno liejiniE3, ketaus, legiruoto ir nelegiruoto plieno, spalvotE3 metalE3, plastiko ir kitE3 medE>iagE3 grD E>imui. 118B0 uE>galandinimo kampas tam, kad uE>tikrinti optimalE3 grD E>to centravimD darbo pradE>ioje ir didelD/ grD E>imo greitD/. Dvigubas grD E>to galandinimas, kampas 118B0. Padidintas naE!umas ir labai geras centravimas – preciziE!kas tikslumas nuo pat darbo pradE>ios, nereikalauja iE!ankstinD s duobutD s ar centravimo grD E>to panaudojimo. Greitas skverbimasis D/ medE>iagD . Reikalauja maE>iau pastangE3, maE>iau spaudimo D/ grD E>tD . Maksimaliai didelis tvirtumas. MaE>a rizika sulauE>yti grD E>tD , net grD E>iant maE>ais diametrais, dD ka naujo elastingesnio metalo. Optimalus grD E>imo efektyvumas. Net grD E>iant sudD tingomis sD lygomis. PreciziE!kai tikslus. MinimalE+s nuokrypiai ir maksimalus koncentriE!kumas (tiesumas) nepriekaiE!tingam tikslumui. AukE!D
iausios rE+E!ies plienas. Gamybai panaudotas aukE!D
iausios kokybD s greitapjE+vis plienas. DD ka patobulinimE3, net 40% daugiau kiaurymiE3.